ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 30-31 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดขึ้นโดยคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 11 ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และร่วมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายตามบริบทของพื้นที่


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]