ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เพื่อขับเคลื่อนสู่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต้นแบบครั้งที่ 2

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวณัฐชฎาภรณ์ รักษายศ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เพื่อขับเคลื่อนสู่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต้นแบบครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนให้สามารถ
ขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตันแบบในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต้นแบบระดับ C องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ โดยผ่านโปรแกรม Zoom meeting


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]