ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการยื่นคำขอและการให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการด้วยระบบออนไลน์ One Stop Services

วันที่ 26-27 มิถุนายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฏรัธานี มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมส่งเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายคุณากรณ์ แก้วประดิษฐ์ นักพัฒนาสังคม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการยื่นคำขอและการให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการด้วยระบบออนไลน์ One Stop Sevices มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 110 คน ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ภคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเบสห์เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ต ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวพรพรรณ คำเพิ่มพูน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]