ประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาสตรีแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายภูธิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวสุคนทิพย์ เครื่อ วัลย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาสตรีแห่งชาติ ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรวมกลุ่มของสตรี องค์กรสตรี และภาคประชาชนจากทุกภาคส่วนของสั่งคม ในกรระดมความคิดเห็นแลแลกเปลี่ยนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และแนวทางในการส่งเสริมงานด้านสตรี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]