ประชุมเชิงปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลพื้นที่วิจัย 12 จังหวัด

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลพื้นที่วิจัย 12 จังหวัด ของโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิ์รับความช่วยเหลือจาก พม. โดยมีนางสาวอุไร เล็กน้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ในการนี้นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม และนางสาวจิรารัตน์ ทวดสง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]