ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม “พม.สุขใจ” ประจำปีงบประมาณ 2565

  วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี        พร้อมด้วย นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ        นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ       และนายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม “พม.สุขใจ” ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]