ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเชื่อมโยงกลไกและส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์เพศภาวะและการเป็นกลุ่มประชากรเปราะบาง (Crisis Respone system)

วันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเชื่อมโยงกลไกและส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์เพศภาวะและการเป็นกลุ่มประชากรเปราะบาง (Crisis Respone system) ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]