ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานล้านครอบครัวทดแทน

วันที่ 22- 23 ธันวาคม 2564 นายสุขาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางนกสร จินา นักสังค มสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานล้านครอบครัวทดแทน โดยมีนายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานด้านครอบครัวทดแทน พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านครอบครัวทดแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมและด้านครอบครัวอุปถัมภ์ได้ทบทานการปฏิบัติงานให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทางทิศเดียวกัน ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]