ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ในรูปแบบออนไลน์(พื้นที่ภาคใต้)

วันที่ 25 มกราคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ในรูปแบบออนไลน์(พื้นที่ภาคใต้) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 ซึ่งจะหมดวาระลงในปี 2565 ซึ่งเป็นกรอบนโยบายที่มุ่งแก้ปัญหาการละเมิดกับสิทธิมนุษยชน โดยภาคธุรกิจและบรรเทาผลกระทบเชิงลบจากการประกอบธุรกิจ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]