ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดกระบวนการรวบรวม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ “การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT) ของกองทุนสวัสดิการสังคม”

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดกระบวนการรวบรวม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ “การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT) ของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม” ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting โดยมี นางสาวธิดาพร เสาวนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กล่าวเปิดการประชุม และแนะนำโครงการ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]