ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางในการทำงานในรูปแบบทีมสหวิชาชีพ

นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางในการทำงานในรูปแบบทีมสหวิชาชีพ ในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม เดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการปฎิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวในรูปแบบทีมสหวิชาชีพ และเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความรุนแรงในครอบครัว โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ในการนี้นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นางสาวพัชราภรณ์ เทพบุรี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว เข้าร่วมประชุมฯ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]