ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบ ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี ปีงบ 65

วันที่ 28 มีนาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบ ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี ปีงบ 65 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษารูปแบบการจัดการปัญหาในครัวเรือนเปราะบางใน 3 มิติหลัก ได้แก่ มิติสุขภาพ มิติเศรษฐกิจ และมิติสังคม ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข โดยมีคณะวิทยากรซึ่งเป็นผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทางออนไลน์โดยผ่านทางแอปพลิเคชั่น Cisco Webex


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]