ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการระบบการตรวจสอบภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 3 คน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการระบบการตรวจสอบภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA) กระทรวง พม, จำนวน 76 จังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ให้แก่หน่วยรับตรวจ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานระบบการตรวจสอบภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (EA) ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]