ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการระบบการตรวจสอบภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA)

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการระบบการตรวจสอบภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA) ณ ห้องประชุม ศปก.ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) จึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจสอบเป็นการตรวจสอบด้วยระบบ EIA ของกระทรวง พม. สำหรับหน่วยตรวจสอบที่ยังไม่ได้ตรวจสอบตามแผนฯ จำนวน 11 หน่วยรับตรวจ โดยมี นายสราวุธ ศรีเวียง เป็นวิทยากรบรรยายการปรtชุมฯ ดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]