ประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายในการปฏิบัติราชการระดับบุคคลของ สำนักงาน สป.พม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    วันที่ 27-28 ธันวาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายในการปฏิบัติราชการระดับบุคคลของ สำนักงาน สป.พม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]