ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 “ร่าง วิสัยทัศน์ และแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ประเทศ”

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุชานันทั่ ช่วยเกิด หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 “ร่าง วิสัยทัศน์ และแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ประเทศ” เชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่ทุกมิติ สร้างสรรค์นวัตกรรม พร้อมรับการเดิบโตอย่างยั่งยืนของพื้นที่ภาคใต้ ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ผ่านระบบ Zoom Webinar จัดโดย สำนักผังประเทศและผังภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]