ประชุมเชิงปฏิบัติการ Policy Lab ครั้งที่ 2

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Policy Lab ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายชูรินทร์ ขวัญทอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จและปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานของกระทรวงฯ และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรของกระทรวงฯ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]