ประชุมเชิงปฏิบัติติการจัดทำประชาพิจารณ์มาตรฐานสุขภาพจิตในสถานบริบาลผู้สูงอายุในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการ ในการประชุมเชิงปฏิบัติติการจัดทำประชาพิจารณ์มาตรฐานสุขภาพจิตในสถานบริบาลผู้สูงอายุในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco webex meetings ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]