ประชุมเพื่อชี้แจงการลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง ผู้ประสบปัญหาให้แก่ อพม.

  วันที่ 8 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ชี้แจงการลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาให้แก่ อพม.  ในการประชุมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอพระแสง ประจำเดือน และนางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการประชุม ณ การบริหารส่วนตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]