ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินประสิทธิภาพทีม พม.ระดับจังหวัดภายใต้แนวคิดบ้านเดียวกัน (One Home)

 วันที่ 8 เมษายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากุล่มนโยบายและวิชาการ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินประสิทธิภาพทีม พม.ระดับจังหวัดภายใต้แนวคิดบ้านเดียวกัน (One Home) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]