ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการในพื้นที่นำร่องโครงการ Project on Seamless Health and Social Services Provision for Elderly Persons จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และว่าที่ร้อยตรีวริทธิ์ บุญเกษม นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการในพื้นที่นำร่องโครงการ Project on Seamless Health and Social Services Provision for Elderly Persons จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทยกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้นางสาวผึ้งพันธ์ เผ่าจินดา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]