ประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอผลการติดตาม ประเมินผลที่ได้ร่วมกัน ของโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามประเด็น สมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 20 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายคุณากรณ์ แก้วประดิษฐ์ นักพัฒนาสังคม เจ้าหน้าที่
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอผลการติดตาม
ประเมินผลที่ได้ร่วมกัน ของโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามประเด็น
สมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ปี 2562 จำนวน
5 ประเด็น ผ่านระบบ ZOOM Meeting


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]