ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากรกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ปี พ.ศ. 2566 – 2570

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวลภัทรดา พูลแก้ว ตำแหน่งนักพัฒนสังคม และนางสาวเบญจวรรณ ขวัญเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากรกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ปี พ.ศ. 2566 -2570 ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting โดยมีนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]