ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนา (ร่าง) มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง

วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒาสังคมชำนาญการ และนายภูชิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนา (ร่าง) มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวเปิดการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับพัฒนาตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งและแนวทางการสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]