ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 5 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ จนท.ศปก.จ.สฎ.ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ครั้งที่ 4/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เพื่อให้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยให้สอดคล้องกับมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]