ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านครอบครัวพ.ศ.2566-2570กลุ่มที่ 2

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-16.00 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสาวณัฐชฎาภรณ์ รักษายศ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านครอบครัวพ.ศ.2566-2570 กลุ่มที่ 2 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้แผนปฏิบัติการฯ มีความต่อเนื่องและสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบกับแผนปฏิบัติการด้านครอบครัว พ.ศ.2563-2564 ซึ่งจะครบวาระในปี 2565 จึงต้องรวบรวมข้อมูลการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวตามแผนปฏิบัติการฯ ที่ผ่านมา รวมถึงการรับฟังและรวมรวมผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรค ปัจจัยความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ.2560-2565 และแผนปฏิบัติการด้านครอบครัว พ.ศ.2563-2565 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านครอบครัว พ.ศ. 2566-2570


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]