ประชุมเพื่อวางกรอบแนวทางจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อวางกรอบแนวทางจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยใช้ระบบ Zoom Cloud Meetings โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนกรม ดย. ผู้แทนกรม สค. ผู้แทนกรม ผส. ผู้แทนกรม พส. ผู้แทน กรม พก. ผู้แทน กคช. ผู้แทน พอช. ผู้แทน ธนค. ผู้แทน สสว.1-11 และผู้แทน พมจ.ทุกจังหวัด


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]