ประชุมเพื่อวางแผนการให้ความช่วยเหลือและลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ตานี โดย นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ ได้มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดฯ และ ว่าที่ร.ต.หญิงภัสสลักษณ์ สว่างแจ้ง นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงสระ และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ ร่วมกับและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ เพื่อวางแผนการให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ประสบปัญหาขาดผู้ดูแล เข้าร่วมโครงการจัดหาครอบครัวอุปการะ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]