ประชุมเพื่อวางแผนติดตามและเยี่ยมบ้านผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ก่อนกลับคืนสู่ครอบครัว 

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ ร่วมประชุมเพื่อวางแผนติดตามและเยี่ยมบ้านผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ก่อนกลับคืนสู่ครอบครัว ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรขุนทะเล เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภพาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางรัชฎา รักขนาม ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้เสียหายฯ ณ อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอพุนพิน และอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]