ประชุมเพื่อหารือแนวทางการใช้ประโยชน์ในที่ดินของสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี

   วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการใช้ประโยชน์ในที่ดินของสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมีนายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้ข้อยุติ ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]