ประชุมเพื่อเตรียมการขับเคลื่อน “จังหวัดคุณธรรม” ปีที่ 3

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อเตรียมการขับเคลื่อน “จังหวัดคุณธรรม” ปีที่ 3 ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559–2564) ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พร้อมกับให้โอวาท และแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม โดยมีผู้แทนศูนย์คุณธรรม,ผู้บริหาร,ผู้แทนส่วนราชการ,ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน ในการนี้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายใ นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]