ประชุมเพื่อแนะนำแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ

วันที่ 30 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ืมอบหมายให้ นงสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อแนะนำแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ เพื่อให้หลักสูตรตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีความทันสมัย น่าสนใจ และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]