ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism)

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ อภิปรายและให้ความเห็น(ร่าง) แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลไกส่งต่อระดับชาติ(National Referral Mechanism)


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]