ประชุมแนวทางการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสาวเบญมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระดัยบจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom)


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]