ประชุมโครงการตรวจสอบการได้สิทธิประโยชน์ของคนพิการ

วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาววาสิณี โพธิ์เพชร และนางสาวนุสรา เวชวิมล ตำแหน่งนิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมโครงการตรวจสอบการได้สิทธิประโยชน์ของคนพิการ โดยมีนางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]