ประชุมโครงการติดตามประเมินแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 -2564 (ระยะเวลาสิ้นสุดแผน 

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎธานี ได้มอบหมายให้ นายคุณากรณ์ แก้วประดิษฐ์ นักพัฒนาสังคม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมโครงการติดตามประเมินแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 -2564 (ระยะเวลาสิ้นสุดแผน) โดยมี รศ.ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี หัวหน้าโครงการวิจัย เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการฉบับที่ 1 ในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ผ่านระบบ Zoom Meeting


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]