ประชุมโครงการฝึกอบรมพัฒนางานด้านผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมทางสังคมในระดับสากล

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และ นางสาวญาณิกา ยอดไสว นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมพัฒนางานด้านผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมทางสังคมในระดับสากล ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่บางใบไม้ คลองน้อย ลีเล็ด จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 6 ราย ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามภารกิจและระเบียบฯ ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]