ประชุมโครงการพัฒนาการดำเนินงานในสถานรองรับเด็กเอกชน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

วันที่ 28-29 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางจุทามาศ หนูช่วย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาการดำเนินงานในสถานรองรับเด็กเอกชน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการดำเนินงานให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีการสนับสนุนให้เกิดการจดทะเบียนที่ถูกต้องรวมทั้งพัฒนาทักษะองค์ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานรองรับเด็กเอกชน เกิดการดูแลเด็กได้อย่างมีคุณภาพตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 โดยมีนางอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวเปิดการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]