ประชุมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting)

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ แลนางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยองค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) โดยมีนายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดสวัสดิการสังคมให้องค์กรเกิดความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]