ประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความรู้บุคลากร ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
พิเศษ และนางจุฑามาศ หนูช่วย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความรู้บุคลากร ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting เพื่อซักซ้อม/แจ้งผลการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน
กองทุนคุ้มครองเด็กระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุม ศปก. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]