ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และ นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานกองทุนฯ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ร่วมโครงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เพื่อตัวแทนคนพิการและคนพิการได้เข้าถึงสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมของคนพิการเป็นส่วนร่วมสนับสนุนให้คนพิการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและเป็นภาระบุคคลในครอบครัวน้อยที่สุด


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]