ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางประภาพรรณ เกตุแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนางจุฑามาศ หนูช่วย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Line กลุ่ม สหวิชาชีพ สถานพินิจฯ จ.สฎ. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]