ประชุม คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการชุดที่ 1 โดยมีนายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติมีเด็กส่งประวัติและผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 4 คน มติที่ประ ชุม ฯ คัดเลือกเด็กดีเด่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 คน ได้แก่ เด็กหญิงพิรดา ศิลลาพรม โรงเรีนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) และเด็กหญิงนันท์นลิน แดงสวัสดิ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์)


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]