ประชุม (ร่าง) แผนการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม (ร่าง) แผนการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้การจัดทำร่างแผนการดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบฯ และสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมีนายพงศ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]