ประชุม ศปก.พม ครั้งที่ 5/2564 และการประชุมเพื่อติดตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตก้าวผ่าวิกฤต COVID -19 ไปด้วยกัน

      วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุม ศปก.พม. ครั้งที่ 5/2564 และการประชุมเพื่อติดตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตก้าวผ่าวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับ    พมจ. 76 จังหวัด ผอ.สสว และ หัวหน้าหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์และมาตรการ     การปฎิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]