ประชุม Zoom Meeting ทบทวนโครงการด้านสังคมในระดับกลุ่มจังหวัดฝั่งอ่าวไทยและกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน

     วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมประชุม Zoom Meeting ทบทวนโครงการด้านสังคมในระดับกลุ่มจังหวัดฝั่งอ่าวไทยและกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน โดยมี นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เป็นประธาน ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]