ฝึกปฏิบัติการวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน
และเมือง ครั้งที่2 และการศึกษาดูงาน

นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติกรวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมือง ครั้งที่ 2 และการศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2565 กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาดูงานโครงการสานพลังประชารัฐการพัฒนาพื้นที่บึงบางชื่อ การแก้ไขปัญหาชุมชนที่ได้รับผลกระทบด้านที่อยู่อาศัยจากภัยพิบัติชุมชนริมคลองลาดพร้าวโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง และการนำเทคโนโลยีเพื่อการวางแผน ณ Futures Lab by MQDC รวมถึงการ wok shopการวางแผนงานแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยตามบริบทของจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]