ฝึกอบรมทบทวนการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย รับแจ้งปัญหาสังคม และรับบริการ พม.(e-service) สำหรับผู้ใช้ระบบ (user) สายด่วน 1300 จังหวัด รุ่นที่ 1

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมาย ว่าที่ ร.ต.ดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร และ นางสาวพัชราภรณ์ เทพบุรี เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือ
สังคมสายด่วน 1300 เข้าฝึกอบรมทบทวนการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย รับแจ้งปัญหาสังคม และรับบริการ พม. (e-service) สำหรับผู้ใช้ระ บบ (user) สายด่วน 1300 จังหวัด (76 จังหวัด) รุ่นที่ 1 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Zoom) ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบ ( user/ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสายด่วนจังหวัดสามารถใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]