ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านแผนของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคและการใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายพงศ์พร รักษ์ย่อง ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านแผนของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคและการใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ผลักดันการพัฒนาพื้นที่ ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์หาดใหญ่ และการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนากลไกการประสานแผนและการบริหารแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัดกรรม จัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]