ฝึกอบรมใช้งานระบบจัดสวัสดิการเด็กและครอบครัว (เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์)

วันที่ 14 มกราคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมฝึกอบรมใช้งานระบบจัดสวัสดิการเด็กและครอบครัว (เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์) ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ จึงมีการฝึกอบรมใช้งานระบบจัดสวัสดิการเด็กและครอบครัว เพื่อทบทวนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้สามารถบันทึกช้อมูลลงระบบฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]